WOFEX 2008
Ph.D. Workshop of Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky

wofex.vsb.cz

24.-25. září 2008
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB - Technická univerzita Ostrava


Termín zaslání příspěvků je 27.7.2008.


WOFEX je workshop doktorandů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Šestý ročník workshopu navazuje na předchozí úspěšné ročníky a měl by opět umožnit výměnu zkušeností doktorandů a školitelů. Očekává se prezentace práce doktorandů prezenčního i kombinovaného studia. Workshop se bude konat ve dnech 9.-10.9. 2008. Na workshopu budou prezentovány výsledky dosažené v průběhu studia. Příspěvky musí být napsány pouze v anglickém jazyce. Tyto příspevky budou publikovány ve sborníku workshopu, který bude vydán před jeho konáním.

Ze zaslaných příspěvků budou vybráni studenti, kteří dosáhli nejlepších výsledků. Vybraní studenti budou finančně odměněni. Tento způsob odměňováni nahradí dosavadní odměny udělované na konci roku. Výběr příspěvků provede komise jejíž složení navrhnou oborové rady.

Workskopu se mohou, po zaplacení příslušného poplatku, zúčastnit i mimofakultní účastníci.

Předseda komise

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum FEI