14. Spolupráce s existujícím kódem

Autoři platformy .NET a jazyka C# umožnili programátorům použít stávající programy. Používáme-li takovéto programy, zříkáme se výhod, které poskytuje CLR. Hovoříme pak o neřízeném kódu. Existují tři hlavní oblasti použití.

 • Spolupráce s komponentami modelu COM - schopnost prostředí .NET používat komponenty modelu COM a naopak komponentám modelu COM používat prvky prostředí .NET.

  • Použití existující COM komponenty v .NET aplikaci.

   1. Nejprve je nutné COM komponentu registrovat v registry (nástroj regsvr32.exe).

   2. Vytvoříme nový projekt v jazyce C#. V okně Solution Explorer aplikace Visual Studio vybereme položku Add Reference.

   3. Najdeme příslušnou COM komponentu.

   4. Reference na tuto komponentu byla přidána a lze ji normálně používat (tedy instanciovat a pak volat její metody,....).

  • Použití .NET komponenty na místo COM komponenty.

   1. Vytvoříme nový C# projekt typu Class Library.

   2. Komponentu musíme zaregistrovat v Registry. K tomu složí nástroj regasm.exe.

   3. Pro programy, které pracují s typovanými knihovnami lze vygenerovat potřebný .tlb soubor nástrojem tlbexp.exe

   4. Pak lze tuto komponentu využívat stejně jako COM komponentu.

  Více o spolupráci s COM komponentami bude v následujících kapitolách.

 • Spolupráce s běžnými knihovnami DLL - tyto služby umožňují programátorům v prostředí .NET používat knihovny DLL. Následující příklad ukazuje volání metody MessageBox z knihovny User32.dll.

  using System;
  using System.Runtime.InteropServices;
  
  class RunApp
  {
   [DllImport("user32.dll", EntryPoint="MessageBox")]
   static extern int NiceWindow(int hWnd, string msg,string caption,int type);
   
   static void Main(string[] args)
   {
    NiceWindow(0,"Hello world!","C# is calling!",0);
   }
  }
  • Platform Invocation Services (PInvoke) - tyto služby umožňují řízenému kódu pracovat s knihovnami a funkcemi exportovanými z dynamických knihoven.

  • Knihovna DLL je importovaná pomocí atributu DllImport.

  • Importované funkce musí být označeny jako externí (klíčové slovo extern).

  • Importovanou funkci lze pro použití v jazyce C# přejmenovat. Slouží k tomu pojmenovaný parametr EntryPoint atributu DllImport.

 • Nezabezpečený kód - umožňuje programátorům v jazyce C# používat například ukazatele. Takto vytvořený program není spravován CLR systému .NET.

  • Blok je definován pomocí klíčového slova unsafe a složenými závorkami.

  • Klíčové slovo unsafe lze použít také jako modifikátor u metody případně tříd.

  • Je nutné překladači povolit unsafe bloky (Project-Properties-Configuration Properties-Build-Allow Unsafe Code Blocks).

  • Používáme-li přímý přístup do paměti, mohlo by dojít ke srážce s algoritmem garbage collection.

  • Klíčové slovo fixed je nástrojem určeným pro znehybnění kusu paměti.

   fixed (type* pointer = expression) statement