5. Další prvky

Není nic lepšího, než si sami vyzkoušet, co všechno lze s ovládacími prvky vyrobit. V tomto, posledním, odstavci se zaměřím pouze na stručný popis obvykle používaných ovládacích prvků.

U většiny následujících ovládacích prvků se dají použít klasické události GotFocus (bylo vstoupeno do prvku), LostFocus (vystoupeno z prvku)

5.1. Label, Link Label

O prvku Label jsem se zmiňoval v aplikaci Pozdrav. Jedná se o vložení popisku do formuláře. Většinou informativní charakter.

Prvek LinkLabel se chová podobně jako odkaz. Využívá události LinkClicked, podle které se provede náležitá operace.

5.2. Button

Klasický formulářový prvek tlačítko. Pomocí události Click se hlídá, zda bylo stisknuto.

5.3. TextBox, RichTextBox

TextBox je textové editovatelné pole. Standardně je nastaveno jako jednořádkové, pomocí vlastnosti Multiline na true lze nastavit na více řádků.

RichTextBox slouží pro zobrazení dlouhých řetězců - až 2147483647 znaků.

Událost TextChanged hlídá změnu obsahu textového pole z obou prvků.

5.4. MainMenu

Vložení ovládacího menu do aplikace. MainMenu obsahuje položky typu MenuItem, u nichž se nastavují konkrétní akce při jejich spuštění. O možnostech jednotlivých prvků menu (horké klávesy a zkratky) jsem psal v odstavci MDI. U jednotlivých položek MenuItem se používá při jejich stisknutí rovněž událost Click.

5.5. CheckBox, RadioButton

Klasická formulářová tlačítka.

CheckBox i RadioButton obsahují vlastnost Checked označující jejich stav. Při změně stavu se vyvolává událost CheckedChanged.

5.6. GroupBox, Panel

Tyto formulářové prvky slouží pro logické sdružování prvků. Prvek GroupBox navíc obsahuje název množiny, kterou obsahuje. Nastavuje se vlastností Text.

5.7. DataGrid

Velice užitečný prvek sloužící pro zobrazení i úpravu tabulkových dat, například z databáze. Může se na data přímo napojit pomocí vlastnosti DataSource. Jako zdroj dat lze využít DataSet.

5.8. ListBoxy

ListBox, CheckedListBox uchovávají objekty nacházející se v nich v kolekcích. Objekt se do těchto prvků vloží metodou Add() a standardně se v těchto prvcích zobrazí s použitím zděděné metody ToString(). Pro přehlednější zobrazení proto je vhodné tuto metodu přepsat.

U obou prvků se nabízí událost SelectedIndexChanged vracející prvky, které se u vyvolání této události změnily.

5.9. ProgressBar, StatusBar

Oba prvky slouží k informování uživatele. ProgressBar se používá pro zobrazení pokroku prováděné aplikace zatímco StatusBar se hodí téměř ke všem typům krátkých informačních zpráv, jak jsme na ně zvyklí.

U těchto prvků nebude ani tak důležité znát některé jejich události. Přece jen spíše ony reagují na jiné události. Uvedu tedy vlastnosti měnící jejich stav.

StatusBar mění svůj obsah vlastností Text.

ProgressBar mění svou hodnotu, tedy počet "vybarvených obdélníků" chápaných jako postup operace, několika způsoby. Může se nastavit buď hodnota na pevno pomocí vlastnosti Value nebo ji lze zvýšit pomocí metody ProgressBar.Increment() o množství uvedené jako argument metody.