Sériový přenos dat

Jako sériový přenos označujeme takový, kdy se signálové prvky téhož datového proudu předávají za sebou - sériově. Naopak při paralelním přenosu se určitý počet signálových prvků (např. bitů) přenáší současně.

Synchronní a asynchronní sériový přenos

Při přenosu informace (sériovém i paralelním) musíme zabezpečit, aby přijímač správně vyhodnotil okamžiky platnosti jednotlivých značek generovaných vysílačem. Vysílač a přijímač proto spolu musí být nějakým způsobem časově synchronizovány. Právě podle druhu synchronizace rozlišujeme sériový přenos na synchronní a asynchronní.

Synchronní přenos se děje pomocí izochronního signálu, tedy takového, kde odstup dvou libovolných charakteristických okamžiků (např. začátků a konců jednotlivých značek) je celistvým násobkem určitého (apriorně daného) jednotkového intervalu. Komunikační kanál je tedy taktován společným hodinovým signálem (vedeným zvlášť nebo obsaženém v datovém signálu), který vymezuje intervaly platnosti jednotlivých značek.

Synchronní přenos se nejčasteji používá u bitově orientovaných protokolů, kde se informace seskupuje do rámců. V datových komunikacích se používá zejména pro přenos větších objemů dat.

Asynchronní (správněji arytmický) přenos - vysílač a přijímač nemají společný hodinový signál, který by vymezoval intervaly platosti značek. Namísto toho mají obě strany své vlastní hodiny, dostatečně přesné, aby se po fázovém zasynchronizování mohly po několik značkových intervalů považovat za izochronní. Jelikož je třeba hodiny pravidelně synchronizovat, používá se tento způsob nejčastěji pro přenos krátkých bitových posloupností, znaků (5,6,7 nebo 8 bitů). Synchronizace probíhá před každým znakem,i kdy před prvním významovým bitem vždy předchází tzv. startbit, jenž je reprezentován opačnou hodnotou signálu, než je klidová úroveň na lince i a trvá stejnou dobu jako následující bitové intervaly. Arytmický přenos ze své podstaty vhodný např. pro komunikaci s počítačem prostřednictvím terminálu.

Poznámka: "čistě" asynchronní přenos se děje prostřednictvím anizochronního signálu, kdy bitové intervaly obecně nemají stejnou délku; Prakticky to může být realizováno kupříkladu 3-stavovým signálem.

Poznámka: arytmický přenos je kombinací přenosu synchronního a asynchronního - jednotlivé znaky mohou započít kdykoli, avšak po odvysílání startbitu do konce znaku má signál isochronní charakter.

Parametry asynchronního sériového přenosu

Sériová komunikace na PC

Obvod USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver-Transmitter): 8250,16450,16550
Použitá přerušení: COM1: IRQ4 (INT 0Ch), COM2: IRQ3 (INT 0Bh)

Přes BIOS (INT14h)

- poměrně omezené ovládání

Poskytované služby:

Přímé ovládání 8250

Porty 8250 Poznámka: Signál přerušení z obvodu 8250 nevede v PC do řadiče přerušení (8259) přímo, ale je hradlován signálem OUT2 (signál obecného použití, výstup 8250, který lze nastavit na portu xFC). Pokud tedy má dojíti k přerušení procesoru při události na 8250, je třeba přerušení povolit na třech místech:

Obsluha přerušení od sériového portu a Windows