Informace ke kursu 460-6005/01 Petriho sítě (PS) (Petri nets)

garant: prof. RNDr Petr Jančar, CSc. (A1046), Petr.Jancar@vsb.cz

Studium v tomto (doktorském) kursu je (zpravidla) individuální. Standardní průběh je takový, že student si sám vybere partie z oblasti dané zaměřením kursu; nejlépe takové partie, které jej zaujmou v souvislosti se zaměřením jeho práce. Vybere si literaturu, kterou zkonzultuje (třeba emailem) s garantem kursu, s nímž dohodne i minimální rozsah nastudovaného materiálu. Zkouška pak probíhá ve formě asi 40 minutové prezentace, pro kterou student připraví podklad v elektronické formě (např. pdf-soubor, ppt-soubor apod.); preferovaný jazyk tohoto elektronického podkladu je angličtina. Během prezentace student podá přehled nastudované oblasti a přiblíží i nějaký zajímavý problém detailně. Výklad studenta je doplňován dotazy zkoušejícího i publika.

Jako vhodná se jeví např. kniha
Jensen, Kurt, Kristensen, Lars M.: Coloured Petri Nets, Modelling and Validation of Concurrent Systems, Publisher Springer Berlin Heidelberg, DOI 10.1007/b95112, Copyright 2009, ISBN 978-3-642-00283-0 (Print) 978-3-642-00284-7 (Online)
která by měla být dostupná i elektronicky přes E-zdroje knihovny VŠB-TU.
Stránka příslušného softwarového nástroje je: http://cpntools.org/

K mnohému dalšímu materiálu se lze dostat přes: http://www.informatik.uni-hamburg.de/TGI/PetriNets/