Rámcové vymezení tématiky

Problematika získávání, zpracování, zpřístupňování a využívání znalostí je (bez ohledu na různorodé chápání tohoto pojmu) dlouhodobě velmi aktivní oblastí výzkumu. Jako význačný zdroj znalostí jsou v posledním desetiletí stále více vyzdvihovány rozsáhlé relační databáze, původně vzniklé za jiným účelem. Znalosti jsou z dat odvozovány zobecněním a interpretací často se vyskytujících vztahů, s využitím statistických technik i tzv. strojového učení. Vedle toho se stále uplatňují i techniky tvorby bází formalizovaných znalostí na základě spolupráce znalostního inženýra s lidským expertem.

Dalším význačným zdrojem znalostí jsou (vedle databází a expertů) textové dokumenty. Jejich indexování a vyhledávání je založeno na statistických charakteristikách, a v mnoha případech i na využívání lingvistických principů - ty se uplatňují zejména při extrakci informací z volného textu. Problematika textových dokumentů a formalizovaných znalostí se v posledních letech stýká v souvislosti s využíváním sítě Internet: koncepce tzv. sémantického webu předpokládá postupnou transformaci současného WWW (využitelného převážně jen pro lidské uživatele) na obrovský zdroj strojově zpracovatelných znalostí, zachycených ve znalostních anotacích (vyjádřených pomocí značkovacích jazyků) nebo automaticky extrahovaných z textu.

Systémy využívající formalizované znalostní báze se ovšem samy postupně posouvají od monolitických aplikací k aplikacím složeným z relativně samostatných komponent - agentů - s vlastním mechanismem řízení. Vývoj aplikací i spolupráce agentů je usnadněna díky možnosti vzájemně sdílet a znovupoužívat znalosti - jejím předpokladem je ovšem syntaktická a sémantická standardizace. Zatímco na syntaktické úrovni jsou hlavním trendem značkovací jazyky (zejména XML), na sémantické úrovni podobnou roli mohou sehrát znalostní ontologie, jako formální vyjádření sdílené konceptualizace dané věcné oblasti.

Cílem uplatnění uvedených technologií je mimo jiné zdokonalení znalostního managementu ve firmách - zabezpečení, aby se "správná znalost dostala ke správným osobám ve správný čas a ve správné formě". Firemní znalostní management ovšem vedle explicitně (formálně či textově) vyjádřených znalostí klade důraz i na znalosti implicitní ("tacit"), které lze využívat jen nepřímo, formou zprostředkování vzájemné komunikace pracovníků a důrazem na zvyšování efektivity jejich myšlení.
Hlavní (i když nikoliv výlučná) témata připravované interdisciplinární konference Znalosti 2003 jsou proto právě:

Konference Znalosti 2003 navazuje na úspěšný první ročník konaný v červnu 2001 na Vysoké škole ekonomické v Praze, viz http://lisp.vse.cz/znal2001, a na předcházející semináře Dobývání znalostí z databází (1999- 2000). I tentokrát bude její program zahrnovat zvané přednášky tuzemských i zahraničních odborníků, tutoriály, firemní prezentace, panelovou diskusi, a prezentace vybraných příspěvků.