1.2.1. Spojení

Pokud chceme vytvořit objektově orientovanou aplikaci, musí mezi sebou zúčastněné objekty nějak komunikovat. Tato komunikace představuje volání metod (někdy se také říká zasílání zpráv) mezi objekty, které jsou spolu svázány pomocí spojení (link). Spojení jsou v programovacích jazycích implementována nejčastěji jako ukazatele nebo objektové reference. Spojení mezi dvěma objekty mohou být obousměrná, kdy oba objekty mají na sebe navzájem k dispozici odkaz, nebo pouze jednosměrná, kdy odkaz má pouze jeden z této dvojice objektů, který pak druhý objekt řídí. Jednosměrné spojení se zobrazuje šipkou, která vede od objektu obsahujícího odkaz směrem k řízenému objektu, obousměrná spojení se zobrazují jednoduchou spojovací čárou bez šipek.

Obrázek 1.4. Spojení mezi objekty

V každém spojení mohou propojené objekty zastávat určité role. Například ve spojení dvou osob může jedna z nich zastávat roli zaměstnance, druhá roli zaměstnavatele. Názvy rolí můžeme uvést nad příslušným koncem spojení - viz Obr. 1.3. Grafické znázornění objektů a jejich vztahů v určitém čase se nazývá objektový diagram a je jedním z prostředků, jak můžeme vyjádřit výsledky analýzy a návrhu části systému. Představuje vlastně ukázku konkrétní situace, která může za běhu systému nastat.