Příspěvky


Obsah:


Formát příspěvků

Příspěvek může být nabídnut jako

Odborné referáty (tj. příspěvky prvních dvou typů) budou vždy recenzovány třemi členy programového výboru. Jejich předmětem mohou být jak teoretické, tak i aplikační aspekty získávání, zpracování, zpřístupňování a využívání znalostí. Přednost bude dávána originálním pracím vycházejícím z aktuálního stavu výzkumu resp. praxe v dané oblasti, s výsledky podloženými matematicky, analýzou dat, nebo případovými studiemi z reálného prostředí. Vítány budou zejména příspěvky zohledňující interdisciplinární charakter konference, tj. zaměřené na propojení několika relevantních témat. O přijetí bude na základě recenzí rozhodovat programový výbor, který také rozhodne o zařazení přijatých referátů do programu konference (včetně případného požadavku na přepracování z dlouhého referátu na krátký).

Abstrakty ústních firemních prezentací podléhají schválení programového výboru zejména s ohledem na relevanci k tématice konference, nebudou však formálně recenzovány.

Maximální rozsah pro dlouhý referát je 10 stran A4, pro krátký referát 6 stran A4, pro abstrakt ústní firemní prezentace 2 strany A4. Příspěvky mohou být v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce, ve formátu RTF, PDF, nebo PostScript. Pro finální podobu příspěvko je nutno použít styl LNCS, přístupný (ve verzích pro LaTeX nebo MS Word) na adrese http://www.cs.vsb.cz/znal2003/styl, nebo přímo na stránce Springer Verlag.

Abstrakt odborného referátu v rozsahu max. 500 slov je třeba zaslat do 25. 10. 2002, definitivní verzi pak do 31.10.2002. Abstrakty ústních firemních prezentací je třeba zaslat do 31.10.2002. Pro zaslání použijte některou z následujících možností:

Ve druhém případě uveďte v rámci e-mailové zprávy resp. v doprovodném dopise tyto informace:

O přijetí nebo odmítnutí Vás v obou případech vyrozumíme do 2. prosince 2002. Pro finální podobu příspěvků je nutno použít styl LLNCS přístupný na www.cs.vsb.cz/znal2003/styl, doporučujeme ho proto využít již pro nabízenou verzi.

Vybrané příspěvky všech typů budou zařazeny do sborníku konference. Podmínkou je v případě odborných referátů registrace alespoň jednoho z autorů, v případě firemních prezentací registrace alespoň dvou pracovníků firmy.


Publikace příspěvků

Plné texty vybraných příspěvků a abstrakty zvaných přednášek, tutoriálů a firemních prezentací budou zařazeny do sborníku vydaného VŠB-Technickou Univerzitou Ostrava. Vedle toho se uvažuje o dodatečném zveřejnění nejzajímavějších textů časopiseckou formou.


Firemní prezentace

Prezentace firem a firemních produktů mohou být realizovány dvěma (navzájem se nevylučujícími) způsoby:

Vedle toho je samozřejmě možné nabídnout do odborného programu konference standardní příspěvek věnovaný problémům firemní praxe; ten pak bude podroben řádnému recenznímu řízení.


Předběžná registrace

Pokud uvažujete o své účasti na konferenci Znalosti 2003, a rád/a byste průběžně dostával/a dalaší informace, prosíme Vás o vyplnění formuláře pro předběžnou registraci, uvedeného na stránce
http://www.cs.vsb.cz/znal2003/preg. Předběžná registrace je zcela nezávazná, bude využita pouze pro orientační odhad zájmu o připravovanou konferenci.